Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Vaksinasi Januari 2021 (hal.5, Vaksin kanggo ngadhepi pandhemi Covid-19 ing Indonesia wektu iki wus sumadhiya. Vaksin sing ditekakake saka mancanegara kaya Cansino, G42 utawa Sinopharm lan Sinovac wus cumepak kanggo diecakake). Pageblug ing Indonesia Taun 1911-1916 (hal.8, Pagebluk iku muncul liwat proses impor beras. Wektu kuwi Indonesia ngalami gagal panen, satemah pemerintah Hindia Belanda milih ngimpor beras saka Cina lan Myanmar. Nanging pranyata ing jero karung-karung beras iku akeh tikuse kang wes mati. Nalika beras kasebut didhunake ing stasiun Malang, tuma-tuma njedhul saka bathang tikus lan golek pencokan liya). Golonganing Dhalang Katitik saking Isi Pakeliranipun (hal.9, Dhalang punika saged dipun bedakaken dados gangsal golongan utawi jinising dhalang, yaiku: Dhalang sejati, Dhalang purba, Dhalang wasesa, Dhalang guna dan Dhalang Wikalpa).  Pendhampingan Pendhidhikan Karakter (hal.12-13, Pendhampingan Pendhidhikan Karakter mujudake program kang dicakake para sukarelawan Tulungagung kang kagabung ing yayasan Matahati Care Center Indonesia. Program kasebut tujuane ningkatake mutu pendhidhikan ing dhaerah-dhaerah kepencil ing Tulungagung kanthi ngecakake modhel pendhidhikan berbasis karakter).  Perajin Reca Natal ing Muntilan Payune Lesu Amarga Pageblug Covid-19 (hal 38-39, Tumrap umat Kristiani mahargya Riyaya Natal rinasa luwih marem lan endah yen ing pojok ruwang tamune kapajang rerenggan awujud guwa sing isi reca tokoh-tokoh kang dadi seksi miyose Sang Timur utawa Gusti Yesus Kristus). Revitalisasi Pasar Prawirotaman Pasar Tradisional  Konsep Modhern (hal. 42-43, Para pedagang ing pasar Prawirotaman wis siyap ngladeni para pelanggan sawise rampung dikepyake utawa diresmekake, kepara para pedagang uga wis siyap dol tinuku kanthi cara modheren ora kudu nggunakake dhuwit kontan). Rachel Harrison Putri saka Mancanegara Sing Prigel Mbeksa Jawa Klasik (hal.46-47, Rachel Horison, saka mancanegara saiki wis ngaJawa. Tegese, dheweke ora mung ngudi kaprigelan seni beksan Jawa klasik, nanging uga ngudi kawruh spiritual Jawa, ‘Ngrowot’ ora dhahar sega minangka wujud laku prihatin, wis asring katindakake dening Rachel. Kajaba kuwi, dheweke uga seneng nindakake medhitasi amrih katentereman batin).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.